Author:

Двупластова маска от 100% памук за многократна употреба

Във връзка с разпространението на COVID-19, довело до изчерпване на хирургическите и защитни маски на пазара и непрестанните и многобройни запитвания към нас от клиенти, които, за да продължат да работят трябва да изложат работещите на вредни въздействия или да застрашат произвежданите от тях хранителни стоки, решихме да предложим някаква […]

Как да изберем подходящи средства за защита на дихателните органи?

Всички използвани дихателни маски трябва да отговарят на изискванията на: БДС EN 149:2001 Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка; Нормативният документ уреждащ съществените изисквания към личните предпазни средства, процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените […]

Лични предпазни средства – нормативни изисквания

Дефиницията за “Лично предпазно средство” е определена в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ гласи: „Всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, […]

Работно и униформено облекло – нормативни изисквания

1. Работодателя е длъжен да предостави безплатно работно и/или униформено облекло Безплатното работно и униформено облекло се предоставя на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда КТ, като редът и условията за предоставянето му са описани в Наредба за безплатното работно и униформено облекло (приета с ПМС № […]

Как да изберем подходящи работни обувки?

Няколко съвета за взимането на правилно решение Във връзка с изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност работното място  при необходимост и в съответствие с установените рискове от извършената оценка на работното място, всеки работодател е длъжен да предостави лични предпазни средства (ЛПС) на работещите. […]

Как да изберем подходящо работно облекло?

Изборът на подходящо работно облекло е важна задача, която стои пред всеки работодател. Изискванията, на които трябва да отговаря работното облекло са дадени в Наредба за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г., обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г. Съгласно изискванията на Чл. […]

Slide2

Това е текстът за слайд 2

Slide1

Това е текстът за слайд 1

Видове защити

Категории работни обувки съгласно EN ISO 20345:2011: Използвани символи и обозначения на работните обувки: