Лични предпазни средства – нормативни изисквания

Дефиницията за “Лично предпазно средство” е определена в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ гласи:

„Всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.”


Длъжен ли е работодателя да осигури ЛПС?

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят е длъжен да осигури на работещите необходимите лични предпазни средства.


Кога се предоставят ЛПС?

Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа.


Има ли задължението работодателя да изготви списък на полагащите се ЛПС?

Спазвайки изскванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място работодателят съставя списък, който съдържа:

 • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
 • вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
 • конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
 • срока за износване на личните предпазни средства.

Работодателя е длъжен да обяви списъка пред работещите.


Кога се използват предоставените ЛПС?

Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.


Начини на ползване на ЛПС

Личните предпазни средства се използват:

 • постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
 • периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
 • аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

Възможно ли е ЛПС да бъдат носени от повече от едно лице?

 1. Личните предпазни средства са предвидени за индивидуално използване.
 2. Ако обстоятелствата изискват лични предпазни средства да бъдат носени от повече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане възникване на хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.

Как да изберем подходящи ЛПС?

Преди избора на какви ЛПС да трябва да бъдат използвани, всеки работодател трябва да оценява дали същите задоволяват следните изисквания:

 1. Отговарят ли на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия и със свободното им движение на пазара;
 2. Осигуряват ли защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
 3. Отговарят ли на условията на съответното работно място;
 4. Съобразени ли са с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
 5. Съответстват ли на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

Длъжен ли е работодателя да подмени повредени ЛПС преди срока им на износване не по вина на работника?

Загубени, унищожени или повредени лични предпазни средства преди изтичане на срока за износване не по вина на работещия, което се установява с протокол на работодателя, се подменят с нови.


Може ли работодателя да потърси имуществена отговорност когато ЛПС са загубени или унищожени по вина на работещия?

Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.

При допълнителни въпроси относно изискванията по прилагане на Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място или просто ви е нужен експертен съвет при оформяне на списъци на ЛПС и сроковете им на износване, моля задайте своя въпрос.